Český vývoz, proexportní aktivity na trhy s nejvyšším vývozním potenciálem Ruská federace, Čína, Indii a Ukrajina

Proexportní aktivity na trhy s nejvyšším vývozním potenciálem Ruská federace, Čína, Indii a Ukrajina.

Česká republika je relativně malou otevřenou ekonomikou, pro niž zahraniční obchod (obzvlášť export), jako faktor dosahování vnitřní ekonomické rovnováhy a hospodářského růstu, má velmi významnou úlohu.

Poměr exportu na HDP ČR tvoří 79%.

Import_China_Obchod s Čínou_Výroba v Číně

V roce 2012 vláda ČR schválila Exportní strategii 2012 – 2020, která definovala 12 prioritních zemí (Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam) s cílem diverzifikovat český vývoz a zaměřit hlavní proexportní aktivity na trhy s nejvyšším vývozním potenciálem.

Podpora exportu, budou v páté kapitole nastíněny hlavní možnosti financování a podpory exportu pro vybrané země.

Z uvedených 12 zemí jsem si pro svoji vybrala 4 (Ruskou federaci, Čínu, Indii a Ukrajinu) na základě hodnocení velikosti jejích vnitřního trhu, růstového potenciálů, předchozího ekonomického a sociálního vývoje, geografické polohy a kompatibility ve vztahu k české ekonomice. Zvolená teritoria se jeví jako velice atraktivní pro české exportéry, jak z hlediska velikosti domácí poptávky a příznivého vývoje kupní síly, tak z hlediska struktury jejich dovozu, vyznačující se velkou poptávkou po položkách českého exportu.
Celý článek je rozdělen do pěti základních kapitol. Každá z těchto kapitol bude věnována zhodnocení potenciálů jednotlivé země.

V první kapitole se budu věnovat analýze Ruské federací, ve druhé Číně a tak dále, které bude provedeno na základě PEST a SWOT analýz, s cílem nastínit silné a slabé stránky každé ekonomiky, největší příležitostí a hrozby daného teritoria, a rozebrat současnou politickou, ekonomickou, sociální a technologickou situaci.

Podpora exportu, budou v páté kapitole nastíněny hlavní možnosti financování a podpory exportu pro vybrané země.

V další části bude zpracována charakteristika zahraničního obchodu jednotlivých zemí se zaměřením na obchodně-ekonomické vztahy s Českou republikou (především na analýzu smluvní základny, dovozních podmínek a existujících obchodních překážek, komoditní struktury obchodů a trendů vývoje exportu a importu se zaměřením na vývoj českého exportu). V závěru každé kapitoly budou zmapovány exportní příležitosti pro české vývozce, definovány perspektivní obory pro vývoz a zformulována obecná doporučení pro české exportéry. A jelikož nedílnou součástí každé exportní strategie je financování a podpora exportu, budou v páté kapitole nastíněny hlavní možnosti financování a podpory exportu pro vybrané země.

Podpora jesle Praha 4, budou v páté kapitole nastíněny hlavní možnosti financování a podpory exportu pro vybrané země.

Napsat komentář